Monday, 25/05/2020 - 12:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Phú Thịnh

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ, ĐẢNG VIÊN NĂM 2017

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ,

ĐẢNG VIÊN NĂM 2017

I.Thời gian: Hồi 13 giờ 30 ngày 11 tháng 12 năm 2017

II.Địa điểm tại: Trường Mầm non Phú Thịnh

III.Thành phần tham dự hội nghị:

Tổng số đảng viên: 10 Đ/c. Trong đó: Chính thức: 7 đ/c; dự bị: 3 đ/c 

Có mặt: 10/10 Đ/c. Vắng mặt: Không

Chủ trì hội nghị: Đ/c: Nguyễn Thị Minh. Chức vụ: Bí thư chi bộ

Thư ký hội nghị: Đ/c: Nguyễn Thị Lan.   Chức vụ: Chi ủy viên

IV.Nội dung: Hội nghị nghe đồng chí Bí thư Chi bộ thông qua công văn số 75-CV/ĐU ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy xã Phú Thịnh về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Đảng viên lần lượt thông qua bản tự kiểm điểm và tự nhận mức phân loại của từng đảng viên, hội nghị nghe đ/c chủ trì hội nghị tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và ý kiến phát biểu, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung kiểm điểm của từng đảng viên và biểu quyết thống nhất đánh giá, phân loại đối với từng đảng viên năm 2017, cụ thể như sau:

  1. Đánh giá tổ chức cơ sở Đảng:

          a. Đồng chí Bí thư thông qua dự thảo nội dung đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017 gồm các nội dung:

          - Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, về công tác tư tưởng chính trị

          - Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng

          - Về lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể

          - Về công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn của đơn vị

          Căn cứ vào tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và xếp loại chất lượng đảng viên chi bộ tự đánh giá: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017

          b. Đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018

          - Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, về công tác tư tưởng chính trị: Tiếp tục quán triệt quan điểm đướng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới CBGVNV, Đảm bảo quy chế dân chủ trong cơ quan.

          - Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng: Xây dựng đội ngũ đảng viên, CBGVNV đảm bảo đủ năng lực công tác.

          - Về lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể: Các đoàn thể đi vào hoạt động có hiệu quả, quan tâm xây dựng phong trào.

          - Về công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn của đơn vị: Duy trì sỹ số đạt chỉ tiêu giao và nâng cao chất lượng dạy, học của nhà trường

- Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các đoàn thể vững mạnh.

2. Phần đánh giá đối với từng đảng viên trong Chi bộ:     

2.1. Họ và tên đảng viên: Nguyễn Thị Minh

- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên trước Chi bộ, đảng viên tự nhận mức xếp loại chất lượng: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú.

Chi bộ nhận xét về bản tự kiểm điểm và thống nhất biểu quyết xếp loại: Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.2. Họ và tên đảng viên: Mai Thị Hà

- Đ/c chủ trì đọc bản tự kiểm điểm đảng viên trước Chi bộ, đảng viên tự nhận mức xếp loại chất lượng: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

Chi bộ nhận xét về bản tự kiểm điểm và thống nhất xếp loại: Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2.3. Họ và tên đảng viên: Nguyễn Thị Vui

- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên trước Chi bộ, đảng viên tự nhận mức xếp loại chất lượng: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

Chi bộ nhận xét về bản tự kiểm điểm và thống nhất xếp loại: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

2.4. Họ và tên đảng viên: Nguyễn Thị Lan

- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên trước Chi bộ, đảng viên tự nhận mức xếp loại chất lượng: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

Chi bộ nhận xét về bản tự kiểm điểm và thống nhất xếp loại: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

2.5. Họ và tên đảng viên: Bàn Thị Yến

- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên trước Chi bộ, đảng viên tự nhận mức xếp loại chất lượng: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

Chi bộ nhận xét về bản tự kiểm điểm và nhận xét về bản tự kiểm điểm và thống nhất xếp loại: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

2.6. Họ và tên đảng viên: Hoàng Thị Hương Giang

- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên trước Chi bộ, đảng viên tự nhận mức xếp loại chất lượng: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

Chi bộ nhận xét về bản tự kiểm điểm và thống nhất xếp loại: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

2.7. Họ và tên đảng viên: Hứa Thị Thùy Duyên

- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên trước Chi bộ, đảng viên tự nhận mức xếp loại chất lượng: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

Chi bộ nhận xét về bản tự kiểm điểm và thống nhất xếp loại: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

2.8. Họ và tên đảng viên: Hứa Thị Thùy Dung

- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên trước Chi bộ, đảng viên tự nhận mức xếp loại chất lượng: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

Chi bộ nhận xét về bản tự kiểm điểm và thống nhất xếp loại: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

2.9. Họ và tên đảng viên: Trần Thu Mến

- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên trước Chi bộ, đảng viên tự nhận mức xếp loại chất lượng: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

Chi bộ nhận xét về bản tự kiểm điểm và thống nhất xếp loại: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2.10. Họ và tên đảng viên: Nguyễn Thị Thanh

- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên trước Chi bộ, đảng viên tự nhận mức xếp loại chất lượng: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú

Chi bộ nhận xét về bản tự kiểm điểm và thống nhất xếp loại: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

3. Kết luận:

  - Số đảng viên đủ tư cách HTTNV là: 8/10đ/c đạt 80%

  - Số đảng viên đủ tư cách HTXSNV là: 2/10đ/c  đạt 20%

  - Chi bộ đề nghị đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2017.

4. Chi bộ đề nghị khen thưởng:

* Tập Thể: Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

* Cá nhân: các đồng chí:

- Nguyễn Thị Minh – BTCB - Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Mai Thị Hà – PBTCB - Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 59
Tháng 05 : 1.290
Năm 2020 : 6.735